Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.chaba.pl, prowadzony jest przez CHABA K.M.CHABIERA SP.J z siedzibą w Warszawie przy ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział¸ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000516329, NIP 5213675411, REGON 147327610

Adres do korespondencji:

CHABA - Sklep Internetowy
Ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica

Adres do reklamacji:

CHABA - Sklep Internetowy
Ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica

Kontakt ze sklepem:

E. sklep@chaba.pl

Rachunek bankowy:

CHABA K.M. CHABIERA SP.J , O. Langego 6/6 02-685 Warszawa
Santander Consumer Bank:  24 1090 2590 0000 0001 2415 5685
I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis, platforma internetowa dostępna pod adresem www.chaba.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie oraz aplikacje mobilne, umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających, w Sklepie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny orientacyjne Towarów;
2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący sklep internetowy;
3. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zarejestrowała się w Sklepie, zaakceptowała Regulamin i złożył zamówienie/a;
4. Regulamin – Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.chaba.pl
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub firma korzystająca z Serwisu;
6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem www.chaba.pl, a Zamawiającym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia Ogólne

1. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.chaba.pl (Sklep Internetowy; Chaba), prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
2. Umowy kupna – sprzedaży zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem polskim
3. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragon fiskalny, a na wyraźnie życzenie fakturę VAT.
4. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej www.chaba.pl

III. Rejestracja w sklepie

1. Zamawiający mają możliwość korzystania z www.chaba.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym zostają gromadzone dane oraz informacje o Zamawiającym dotyczące jego działań w Sklepie.
2. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
3. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Zamawiający powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto” w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości drogą email na adres sklep@chaba.pl . Zmiana adresu, nr telefonu oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwa jest poprzez Serwis.
4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.
5. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
6. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a CHABA K.M.CHABIERA SP.J dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Zamawiającego.
7.W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

IV. Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
– poprzez stronę internetową www.chaba.pl
– zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi rezerwacje towaru na okres 14 dni lub do uiszczenia wpłaty przez Zamawiającego. Do zawarcia umowy kupna dochodzi w momencie opłacenia zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Zamawiającego, który:
– wcześniej nie odebrał zamówionego towaru
– nie odebrał zarezerwowanego towaru w ciągu 14 dni bez wcześniejszego uzgodnienia terminu odbioru
– przekroczył termin płatności
– gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Zamawiającego w ciągu 24 h od chwili złożenia zamówienia.
5. Rozpoczęcie realizacja zamówienia następuje:
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
– w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,
– w przypadku zamówień płatnych przez Przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji,
- w przypadku zamówień płatnych przez PayPal – w chwili autoryzacji transakcji
– w przypadku zamówień dla Klientów z ustalonym terminem płatności – po zakończeniu składania zamówienia
6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Zamawiającego. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem sklep@chaba.pl
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku nie dostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Zamawiającemu należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej sklep@chaba.pl

V. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny orientacyjne zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich ( PLN ) i zawierają podatek VAT.
2. Cena orientacyjna – oznacza ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.chaba.pl . Ceny podane w Sklepie nie są cenami wiążącymi – są jedynie cenami orientacyjnymi; w Dniu Realizacji Zamówienia, ostateczna cena Towarów podana w ofercie może się różnić od ich ceny orientacyjnej podanej w Sklepie w dniu składania Zamówienia i będzie stanowić cenę Towaru obowiązującą w Placówce w Dniu Realizacji Zamówienia
3. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Zamawiającemu po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania, a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków promocyjnych lub w wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuję według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacji

VI. Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Zamawiającego w następujący sposób:
– przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
– kartą kredytową
– Przelewy24
- PayPal
– gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
2. Wpłaty kartą kredytową,online i mTransferem obsługuje serwis Przelewy24
3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Zamawiającego który:
– nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze wysłanych pod wskazany przez Zamawiającego adres
4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa lub mTransfer, Zamawiający powinien dokonać zapłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.
5. W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:
Bank: Santander Consumer Bank
Nr konta: 24 1090 2590 0000 0001 2415 5685
Odbiorca: CHABA K.M.CHABIERA SP.J
Adres odbiorcy: ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Wysyłkowa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy
3. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy
4. W przypadku płatności przelewem, terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).
5. Dowód zakupu ( Faktura VAT lub Paragon ) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.
6. Po odebraniu przesyłki od kuriera w jego obecności należy sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Zgodnie z art. 545 §2 w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy niezwłocznie spisać protokół szkody z kurierem i skontaktować się ze sklepem CHABA - sklep@chaba.pl w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
8. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-3 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem błędnych danych teleadresowych przez Klienta lub jego nieobecności podczas próby dostarczenia towaru.
10. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.
Uszkodzenie w transporcie

1. Stan dostarczonej przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru na liście przewozowym. Sprawdzenie stanu dotyczy zarówno jego opakowania jak i zawartości.
2. Przy składaniu reklamacji z tytułu uszkodzenia w transporcie, istotnym elementem w procesie reklamacyjnym stanowi Protokół Szkody który należy sporządzić w obecności kuriera
3.Jeżeli sprawdzenie stanu przesyłki nie jest możliwe w obecności kuriera, należy podpisać list przewozowy z informacją „Paczkę przyjęto warunkowo bez sprawdzenia” W tym przypadku, po wykryciu uszkodzenia przesyłki, należy w ciągu 7 dni zgłosić szkodę do firmy kurierskiej z prośbą o przybycie w celu spisania protokołu szkody.
4. Przyjęcie przesyłki bez informacji „Paczkę przyjęto warunkowo bez sprawdzenia” oznacza brak zastrzeżeń ze strony odbiorcy.
5. Przed podpisanie protokołu szkody zaleca się skontrolowanie treści wpisanych przez kuriera co do adekwatności z zaistniałą sytuacją. Proszę zwrócić uwagę, czy kurier faktycznie opisuje sposób zapakowania paczki, tzn czy jest napisane, że są oznaczenia ostrzegawcze, zabezpieczenia typu przekładki tekturowe, folia, wypełniacz. .
6. Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji.
7. W miarę możliwości prosimy o wykonanie zdjęć uszkodzonej przesyłki.
8. W celu rozpoczęcia procesu reklamacyjnego prosimy o przesłanie drogą elektroniczną sklep@chaba.pl lub Pocztą Polską (listem poleconym priorytetowym) na adres sklepu: CHABA - Ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
– dokument poświadczający wysokość kwoty roszczenia oraz opisem zdarzenia,
– zdjęć uszkodzonej przesyłki
– protokołu szkody spisanego w obecności kuriera.
– dokumenty uzupełniające mające na celu przyśpieszenie procesu reklamacyjnego
9. Należy zachować kopie wyżej wymienionych dokumentów, jako dowód złożenia reklamacji.
Nieodebranie paczki i zwrotu przesyłki do nadawcy skutkuje:

1. Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (koszt wysyłki x 2 + koszt ponownej wysyłki) – jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania.
2. Obciążenia Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy (koszt wysyłki) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
Koszty dostawy:
1. W przypadku zamówienia opiewającego łącznie na cenę poniżej 250 zł, wartość zamówienia obejmuje koszty wybranej przez Zamawiającego formy dostawy:
– firma kurierska płatne z góry 15 zł, za pobraniem 20 zł
2. W przypadku zamówienia opiewającego łącznie na cenę 250 zł i powyżej, koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca. W sytuacji, kiedy zamówienie poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie przekroczy wagę 30kg lub duży gabaryt Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Zamawiającemu przy składaniu zamówienia ulega zmianie o koszt kolejnej wysyłki, które pokrywa Zamawiający.
3. Sklep nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie.
Produkt gabarytowy:

1. Za produkt gabarytowy uznaje się towar wymagający specjalnego pakowania (produkty kruche i delikatne takie jak: akwaria, kule, szafki, pokrywy, itp) oraz produkty których fizycznie nie da się wysłać w jednej paczce (kuweta, drapak, ciężki produkty, klatki itp.)
2. Dla wysyłek ponad gabarytowych których wymiar jest powyżej 100x45x45 wysyłanych firmą kurierską i waga przekracza 30kg cena za paczkę ustalana jest indywidualnie
3. Ze względów logistycznych nie łączymy kosztów przesyłki produktów gabarytowych z kosztami przesyłki innych produktów ze sklepu.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie może zostać wysłane za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej na adres: sklep@chaba.pl
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
– w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. Towar powinien być zwrócony / odesłany wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Zamawiającemu na adres:
CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
4. Zwracany przez Zamawiającego Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu koszt opakowania towaru ponosi Zamawiający.
5. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć drogą elektroniczną na poniższym formularzu lub w formie pisemnej zawierające poniższe informacje
Wzór odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży zawartej na odległość:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
CHABA K.M.CHABIERA SP.J
Ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa
Towar prosimy odesłać na adres:
ul.Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
– Ja………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
…………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy:……………………………………………………….
– Data odbioru produktów……………………………………………………..
– Numer zamówienia:………………………………………………………….
– Imię i nazwisko kupującego:…………………………………………………
– Adres kupującego:……………………………………………………………
– Adres e-mail kupującego:…………………………………………………….
– Nr telefonu kupującego………………………………………………………
– Data:………………………………………………………………………….
– Podpis kupującego……………………………………………………………
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
8. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania. Zamawiający będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy:
– Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
– Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
– Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną na adres sklep@chaba.pl
– Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10. Skutki odstąpienia od umowy
– W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
– Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności będzie dokonany po otrzymaniu produktów które są zwracane. Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać na adres siedziby: CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
– Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
– Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
12. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy Sklep dokona zwrotu całości należności uiszczonej za zamówienie (z wykluczeniem kosztów dodatkowych opisanych w punkcie 12) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, w taki sam sposób w jaki została uiszczona opłata za zamówienie przez kupującego. Jeżeli płatność została dokonana przelewem (przelew tradycyjny lub dokonany za pośrednictwem platformy Przelewy24)- przelew zwrotny zostanie dokonany na numer konta z którego została uiszczona płatność za zamówienie.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów gabarytowych lub ciężkich koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej
13. Przy odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży przez Zamawiającego, sklep zobowiązany jest do zwrotu za najtańszą formę przesyłki dostępną dla zamówienia. Sklep nie jest zobowiązany pokrywać kosztów dodatkowych przesyłki wynikających z decyzji kupującego.
14. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą

IX. Rękojmia, Gwarancja, Reklamacja

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Zamawiającemu.
4. Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:
– rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru, który sprzedaje
– gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
5. W przypadku wad towaru, Zamawiający może żądać na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”)
– naprawy towaru,
– wymiany towaru na wolny od wad,
– obniżenia ceny towaru
– odstąpić od umowy sprzedaży.
6. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
7. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na dokumencie gwarancyjnym
8. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta w opisie towaru na stronie internetowej www.chaba.pl,
9. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
10. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza lub w formie pisemnej zawierające poniższe informacje oraz opis niezgodności towaru z umową.
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku reklamacji)
CHABA K.M.CHABIERA SP.J
Ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa
Towar prosimy odesłać na adres:

CHABA Sklep Internetowy
ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
– Ja……………………………. niniejszym informuję o reklamacji następującej rzeczy ……………………………………………………………………………
na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
– Data zawarcia umowy:…………………………………………………………
– Data odbioru produktów……………………………………………………….
– Numer zamówienia:……………………………………………………………
– Opis niezgodności towaru z umową:………………………………………….
– Imię i nazwisko kupującego:…………………………………………………..
– Adres kupującego:……………………………………………………………..
– Adres e-mail kupującego:………………………………………………………
– Nr telefonu kupującego…………………………………………………………
– Data:……………………………………………………………………………
– Podpis kupującego………………………………………………………………
11. Reklamacje powinny być składane pisemnie i odesłane z reklamowanym towarem wraz z dokumentacją wydaną Zamawiającemu na adres:
CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
12. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru w prawidłowej postaci
13. Sklep www.chaba.pl nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
14. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

X. Dane Osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji danych osobowych w każdym, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

XI. Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika CHABA K.M. CHABIERA SP.J z siedzibą ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa
Definicje
1. Administrator CHABA K.M.CHABIERA SP.J z siedzibą ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa, Nip 5213675411, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – dane informatyczne, szczególnie niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie (tu nazwa domeny).
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; prawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

XII. Prawa Autorskie

1. Wszelkie produkty dostępne w Sklepie, zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw
autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.).
2. Korzystanie jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

XI. Ochrona Danych Osobowych RODO.

- Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest CHABA K.M.CHABIERA SP.J z siedzibą w Warszawie przy ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000516329, NIP 5213675411, REGON 1473276102.

- Jak sie z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ?

Prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej : sklep@chaba.pl

- Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez www.chaba.pl?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
> umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością www.chaba.pl , z łączącą Nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty www.chaba.pl
> kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez www.chaba.pl działalności,
> realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności www.chaba.pl
> obsługi reklamacji przez www.chaba.pl, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację,
Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego intersu www.chaba.pl, którym jest :
> prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów www.chaba.pl lub usług bądź towarów osób trzecich,
> kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostepne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą - poprzez e-mail oraz telefon,
> przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności [ wykazania spełnienia przez www.chaba.pl obowiązków wynikających z przepisów prawa ]W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona.

CHABA K.M.CHABIERA SP.J z siedzibą w Warszawie przy ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000516329, NIP 5213675411, REGON 147327610 będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.

- Czy podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne ?

> Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zwarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, a tym samym, aby móc świadczyć usługę, dokonać sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać z usług świadczonych przez www.chaba.pl
> Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

- Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec www.chaba.pl w zakresie przetwarzania danych?

> Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
> Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez www.chaba.pl Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego [ adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ]6.

- W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych ?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana osobowych gdy :
> przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a
> Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz CHABA K.M.CHABIERA SP.J z siedzibą w Warszawie przy ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000516329, NIP 5213675411, REGON 147327610 usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

- Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
> dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
> wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
> archiwizacyjnych i rachunkowych
> maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
>W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym www.chaba.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

- Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie [ w tym poprzez profilowanie ] w sposób wpływający na Pani/Pana prawa ?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany [ w tym w formie profilowania ], jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez www.chaba.pl polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych [ również w sposób zautomatyzowany ], poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

XIII. Postanowienia Końcowe

1. Towar prezentowany na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient Składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Wszystkie zdjęcia oraz znaki towarowe użyte przez www.chaba.pl są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.
3. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym składa oświadczenie , że zapoznał się z treścią Regulaminu zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
5. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.chaba.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.